Skip to content Skip to footer

Iesaisties

Kļūt par #ESI.LV biedru

1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no biedrības
  • Biedrības biedru kopums sastāv no biedriem un asociētiem biedriem.
  • Par biedrības biedru, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, var kļūt jebkura juridiska persona, kura atbilst šiem kritērijiem:
   • ir Latvijas Republikā vai citā valstī pēc attiecīgās valsts likumiem reģistrēta komercsabiedrība (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība);
   • tās pašreizējā vai iecerētā darbība ir saistīta ar Latvijas tautsaimniecību, nozaru attīstību vai zinātni;
   • neatrodas monopolstāvoklī tirgū;
   • nav nevienas valsts valdības vai pašvaldības iestāde vai organizācija.
  • Par biedrības asociēto biedru, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, var kļūt jebkura juridiska persona, diasporas organizācija Diasporas likuma izpratnē vai citādi organizēta ārvalstīs darbojošos ar Latviju saistīta uzņēmumu, investoru, profesionāļu vai zinātnieku apvienība vai klubs.
  • Biedra un asociētā biedra pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības valde.
  • Lēmumu par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu pieņem biedrības kopsapulce, pamatojoties uz valdes priekšlikumu.
  • Biedrs vai asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstāšanās gadījumā iemaksātās biedru un asociēto biedru nauda netiek atmaksāts.
  • Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   • biedrs savlaicīgi nav nomaksājis biedra naudu;
   • biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
  • Asociēto biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   • asociētais biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   • asociētais biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
  • Jautājumu par biedrības biedra vai asociētā biedra izslēgšanu, kopsapulce, uzaicinot izslēdzamo biedru vai asociēto biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.

Biedrības darbībā, pamatojoties uz valdes priekšlikumu, var pieaicināt iesaistīties noteiktu jomu ekspertus, kuru pašreizējā vai iecerēta darbība ir saistīta ar Latvijas tautsaimniecību, nozaru attīstību vai zinātni, ar uzdevumu sniegt savu profesionālo ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.

2. Biedru un asociēto biedru tiesības un pienākumi
  • Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   • piedalīties biedrības pārvaldē;
   • saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  • Biedrības biedru pienākumi:
   • ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • savlaicīgi maksāt biedra naudu;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
  • Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:
   • piedalīties biedrības pārvaldē;
   • saņemt informāciju par biedrības darbību, iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  • Biedrības asociēto biedru pienākumi:
   • ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu:

Pieteikuma forma word formātā.


Lejupielādēt

Amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss

Ētikas kodekss word formātā.


Lejupielādēt

#esiLV statūti 

Lejupielādēt

EsiLV_statūti

 

Ziedot #ESI.LV biedrībai

“Ekonomiskā Sadarbība un investīcijas Latvijai”
Reģistrācijas numurs: 40008305422
Juridiskā adrese: Valmiera, Lāčplēša iela 2, LV-4201
Banka: A/S “Swedbanka”
Konta numurs: LV57HABA0551050748324

Paypal-logo

Ziedojumu /dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība


Lejupielādēt dokumentu

Piesakies jaunumiem